Zorgbudget 2024: Kartel en Bvas stemmen tegen 

De discussies over de begroting zijn al enkele weken aan de gang. Maandagochtend werd het voorstel van het Verzekeringscomité gestemd met 14 stemmen (inclusief AADM) tegen 5 (Bvas en Kartel) met één onthouding. "We konden het niet eens worden en hebben tegen gestemd," bevestigde Bvas. 

Het Verzekeringscomité zal dit voorgestelde budget van iets meer dan €37 miljard nu naar de Algemene Raad sturen. Ter herinnering, de regering zal dit voorstel dan moeten bestuderen en al dan niet aanpassen tijdens het huidige federale begrotingsconclaaf. Uiteindelijk zal het definitieve begrotingsvoorstel op 16 oktober aan de Algemene Raad worden voorgelegd voor definitieve goedkeuring. 

De vergelijking tussen de technische ramingen van september 2023 (= uitgavenramingen voor 2024) en de begrotingsdoelstelling voor 2024 (uitgavenmachtiging voor 2024) wijst op een mogelijk tekort van 41 miljoen euro.

Voor 2024 is de groeinorm van 2,5% verlaagd naar 2%, wat overeenkomt met een verlaging van de begrotingsdoelstelling met 169 miljoen euro. Er is besloten tot twee technische correcties van respectievelijk 125 miljoen euro en 100 miljoen euro, wat in totaal 225 miljoen euro aan niet-toewijsbare bedragen opleverde. De helft van de passende maatregelen (40 miljoen euro) kon niet opnieuw worden geïnvesteerd in de gezondheidszorg in 2024, zoals de syndicaten  hadden gevraagd. De besparingen van 250 miljoen euro in de farmaceutische sector zijn structureel en vallen ook buiten de begrotingsdoelstelling. 

Artsen: de 5 prioriteiten

De door het Verzekeringscomité voorgestelde marge bedraagt ongeveer 25 miljoen euro voor alle artsen (huisartsen/specialisten) en heeft betrekking op de 5 prioritaire behoeften die door medicomut werden geïdentificeerd: 

-middelen voor het levenseinde (€ 5 miljoen). Ter herinnering, op 1 november 2022 werd in toepassing van het zorgverzekeringsakkoord een nomenclatuurcode ingevoerd voor geavanceerde zorgplanning. Er is echter behoefte aan een meer omvattende benadering van zorg rond het levenseinde. In ieder geval zal een nieuwe stap in deze richting huisartsen in staat stellen om palliatieve patiënten en hun mantelzorgers beter te ondersteunen. Dat vergt een aanzienlijke tijdsinvestering van huisartsen. Daarom wordt voorgesteld om een forfait voor palliatieve zorg van 120 euro per jaar in te voeren voor huisartsen.

-Cholesteatoom (€2 miljoen):  Cholesteatoom is een zeer ernstige vorm van chronische otitis. Onlangs is er een nieuwe chirurgische techniek ontwikkeld (benigne obliteratie. tympanoplastiek - BOT) die het risico op herhaling van de ziekte aanzienlijk verkleint. De toepassing van deze veelbelovende techniek, die de levenskwaliteit van de betrokken patiënten verbetert, vereist een aanpassing van de nomenclatuur (art 14i). De financiële impact wordt geschat op 1,5 tot 2 miljoen euro.

Geestelijke gezondheidszorg (8 miljoen euro): extra investeringen nodig in de kinderpsychiatrie, herziening van de voorwaarden van de nomenclatuur voor groepstherapieën, een bestudeerd forfaitair tarief, multidisciplinaire consultatie (een psychiater (voor kinderen) en een huisarts), enz.

-Verhoging van de bezoldiging van bepaalde ziekenhuisartsen (8 miljoen euro)  

- Multidisciplinaire longrevalidatie 

Middelen voor nieuwe initiatieven

Het voorstel van het Verzekeringscomité zal middelen vrijmaken voor nieuwe initiatieven:

-Herinvestering van de conventiepremie (100 miljoen euro) in een reeks prioritaire sectoren

-Aanwending van de helft van de technische correctie van 125 miljoen euro waartoe tijdens het conclaaf van oktober 2022 werd besloten en die werd toegewezen aan de begrotingsdoelstelling voor 2024 voor een totaal van 62,5 miljoen euro.

"Groeinorm teruggebracht tot nul"

Voor de huisartsen is de GBO(Kartel) boos: "Het is niet normaal dat er geen marge beschikbaar is" legt Jean-Noël Godin, de directeur van de GBO uit: "Er zijn geen nieuwe middelen beschikbaar voor dit begrotingsjaar ondanks de toezeggingen van de huidige regering. De groeinorm is verlaagd naar 0%, dus er is geen ruimte voor nieuwe initiatieven.

Middelen voor andere beroepen

Het Verzekeringscomité stelt opwaarderingsmaatregelen voor die voornamelijk gericht zijn op 5 sectoren: verloskundigen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, tandartsen en logopedisten. "We zijn uiteraard blij dat de betrokken beroepsgroepen middelen krijgen, want ze zijn echt ondergefinancierd. De GBO/Kartel is verheugd dat de andere voorstellen van het Verzekeringscomité maatregelen bevatten om de toegang voor patiënten te verbeteren.

Palliatieve zorg en obesitas

Van de maatregelen die artsen in het bijzonder bezighouden, is de GBO/Kartel vooral blij met de maatregelen om de financiering van palliatieve zorg te verbeteren en om huisartsen de mogelijkheid te geven om de eerstelijnsverwijzer te zijn voor obesitas bij kinderen. "Maar we begrijpen niet waarom geen van onze voorstellen is aangenomen: "Verhogen van de waarde van telefonische consulten op afstand,  verhogen van de waarde van langdurige consulten, verhogen van de waarde van beschikbaarheidsvergoedingen, verhogen van het gmd voor alle chronisch zieke patiënten zonder leeftijdsgrens", besluit Godin.

> Het volledige voorstel vindt u hier.

> Verzekeringscomlté maakt 162,5 miljoen vrij voor nieuw gezondheidsbeleid

> Wil de regering nog wel samenwerken met de artsen? (Dr. Johan Blanckaert)

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.